Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület tájékoztatja a www.ijaszapro.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. A Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető kezelje a személyes adataikat. Az Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Adatkezelő(k):

A Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület  (székhely: 8651 Balatonszabadi Szabadság u. 31. Telefon:  06 30 926 4043 email: ijaszpalya@gmail.com )

Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www. ijaszapro.hu oldalon a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció napján kezdődik. Az adatkezelés Regisztráló esetén a törlési kérelméig vagy a regisztráció visszavonásáig tart, de legfeljebb az Regisztráló utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében a Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület adatfeldolgozói: a www.ijaszapro.hu informatikai fejlesztője, karbantartója.

 A honlap üzemeltetése, adatbiztonság

www.ijaszapro.hu honlapot a  Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület(székhely: 8651 Balatonszabadi, Szabadság  utca 31.  e-mail: ijaszpalya@gmail.com)  üzemelteti.

A Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. A Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A regisztráció során felvett adatokat az Üzemeltető kizárólag abban a körben kezeli, tartja nyilván és használja, melyhez a felhasználó regisztrációjával hozzájárulását adta. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződéses feladat teljesítéséhez alvállalkozó bevonása szükséges. Az alvállalkozót minden esetben szerződésben szabályozott feltételek kötik, hogy a Felhasználó adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában nem jogosult.

Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület elnökétől a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintett jogosult arra, hogy a Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

 Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a  Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület– et a ijaszpalya@gmail.com.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

10. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Magna Hungaria Íjász és Szabadidősport Egyesület felelősséget nem vállal.